სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოცხადებული აუქციონი

  შეტყობინება: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულების აუქციონის ჩატარების შესახებ

  აუქციონის ნომერი           61
  ISIN           GETD24606616
  ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა           182 დღე
  ფასიანი ქაღალდის აღწერა           6 თვიანი სახაზინო ვალდებულება
  ნომინალური ღირებულება           1 000 ₾
  გამოცხადებული ემისია           20 000 000 ₾
  მიმოქცევაში არსებული           0 ₾
  აუქციონის თარიღი           05 დეკემბერი, 2023
  ანგარიშსწორების თარიღი           07 დეკემბერი, 2023
  დაფარვის თარიღი           06 ივნისი, 2024
  ერთი კონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა           50 000 ₾
  ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა           50 000 ₾
  კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი           გამოცხადებული ემისიის 75 %
  კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი           გამოცხადებული ემისიის 75 %
  აუქციონის პლატფორმა           BLOOMBERG BAS
  მონაწილეები           კომერციული ბანკები
  აუქციონის მეთოდი           მრავალი ფასის მეთოდი
  აუქციონის წარდგენის დაწყება           11:30
  განაცხადების წარდგენის დასრულება           11:45  1. აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
  2. აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა.

   

  შეტყობინება: პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო
  ობლიგაციის აუქციონის ჩატარების შესახებ

  აუქციონის ნომერი           62
  ISIN           GETC27127058
  ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა           1147 დღე
  ფასიანი ქაღალდის აღწერა           5წ. სახაზინო ობლიგაცია
  ნომინალური ღირებულება           1 000 ₾
  გამოცხადებული ემისია           40 000 000 ₾
  მიმოქცევაში არსებული           1 289 049 000.00 ₾
  კუპონის განაკვეთი            9.750%
  აუქციონის თარიღი           5 დეკემბერი, 2023 წ.
  ანგარიშსწორების თარიღი           7 დეკემბერი, 2023 წ.
  დაფარვის თარიღი           27 იანვარი, 2027 წ.
  კუპონების გადახდის თარიღი    27.01.26  27.01.24
  27.07.26  27.07.24
  27.01.27
  27.01.25

  27.07.25


  ერთი კონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა           50 000 ₾
  ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა           50 000 ₾
  კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი           გამოცხადებული ემისიის 75 %
  კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი           გამოცხადებული ემისიის 75 %
  აუქციონის პლატფორმა           BLOOMBERG BAS
  მონაწილეები           მხოლოდ პირველადი დილერები
  აუქციონის მეთოდი           მრავალი ფასის მეთოდი
  აუქციონის წარდგენის დაწყება           11:45
  განაცხადების წარდგენის დასრულება           12:00
  კუპონის გადახდის პერიოდულობა           6 თვეში ერთხელ

   

  დამატებით 1 არაკონკურენტული განაცხადის წარდგენის პირობები:

   

  წარდგენის თარიღი ოთხშაბათი, 6 დეკემბერი, 2023 წელი
  წარდგენის პერიოდი 12:30-13:00
  განაცხადის მოცულობა დაკმაყოფილებული კონკურენტული განაცხადების მაქსიმუმ 10%
  განაცხადში მისათითებელი განაკვეთი აუქციონზე დაფიქსირებული საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი


  “საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ” დებულების 51 მუხლის შესაბამისად: პირველად დილერებს რომელთაც აუქციონში დაუკმაყოფილდებათ კონკურენტული განაცხადი (განაცხადები), აუქციონის დასრულებიდან მომდევნო სამუშაო დღის 13:00 საათამდე, თბილისის დროით, უფლება აქვთ გამოცხადებულ ემისიაზე დამატებით საკუთარი სახელით წარადგინონ 1 არაკონკურენტული განაცხადი, მაქსიმუმ დაკმაყოფილებული კონკურენტული განაცხადის (განაცხადების) 10%-ისა. ამგვარი განაცხადები დაკმაყოფილდება ავტომატურად საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთით.