სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოცხადებული აუქციონი

   

  შეტყობინება: პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამის ფარგლებში საქართველოს
  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციის აუქციონის ჩატარების შესახებ

   

  აუქციონის ნომერი         5
  ISIN         GETC27127058
  ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა         1826 დღე
  ფასიანი ქაღალდის აღწერა         5წ. სახაზინო ობლიგაცია
  ნომინალური ღირებულება         1 000 ₾
  გამოცხადებული ემისია         80 000 000 ₾
  მიმოქცევაში არსებული         0 ₾
  კუპონის განაკვეთი         დადგინდება აუქციონის შედეგების მიხედვით
  აუქციონის თარიღი         25 იანვარი, 2022
  ანგარიშსწორების თარიღი         27 იანვარი, 2022
  დაფარვის თარიღი         27 აპრილი, 2027
  კუპონების გადახდის თარიღები
  27.01.24
  27.07.26


  27.07.24
  27.01.27

  27.07.22
  27.01.25


  27.01.23
  27.07.25


  27.07.23
  27.01.26

  ერთი კონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა         50 000 ₾
  ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა         50 000 ₾
  კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი         გამოცხადებული ემისიის 75 %
  კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი         გამოცხადებული ემისიის 75 %
  აუქციონის პლატფორმა         BLOOMBERG BAS
  მონაწილეები         მხოლოდ პირველადი დილერები
  აუქციონის მეთოდი         მრავალი ფასის მეთოდი
  აუქციონის წარდგენის დაწყება         11:45
  განაცხადების წარდგენის დასრულება         12:00
  კუპონის გადახდის პერიოდულობა          6 თვეში ერთხელ
   
   
  დამატებით 1 არაკონკურენტული განაცხადის წარდგენის პირობები:
   
  წარდგენის თარიღი 26 იანვარი, 2022
  წარდგენის პერიოდი 12:30-13:00
  განაცხადის მოცულობა დაკმაყოფილებული კონკურენტული განაცხადების მაქსიმუმ 10%
  განაცხადში მისათითებელი განაკვეთი აუქციონზე დაფიქსირებული საშუალო შეწონილი საპროცენტო
  განაკვეთი
   
   
  • “საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და
   დაფარვის შესახებ” დებულების 51 მუხლის შესაბამისად: პირველად დილერებს რომელთაც აუქციონში დაუკმაყოფილდებათ კონკურენტული განაცხადი
   (განაცხადები), აუქციონის დასრულებიდან მომდევნო სამუშაო დღის 13:00 საათამდე, თბილისის დროით, უფლება აქვთ გამოცხადებულ ემისიაზე
   დამატებით საკუთარი სახელით წარადგინონ 1 არაკონკურენტული განაცხადი, მაქსიმუმ დაკმაყოფილებული კონკურენტული განაცხადის (განაცხადების)
   10%-ისა. ამგვარი განაცხადები დაკმაყოფილდება ავტომატურად საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთით.