სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოცხადებული აუქციონი

  შეტყობინება: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციის დამატებითი ემისიის
  აუქციონის ჩატარების შესახებ

   

  აუქციონის ნომერი           24
  ISIN           GETC30423171
  ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა           2532 დღე
  ფასიანი ქაღალდის აღწერა           10წ. სახაზინო ობლიგაცია
  ნომინალური ღირებულება           1 000 ₾
  გამოცხადებული ემისია           60 000 000 ₾
  მიმოქცევაში არსებული           553 750 000 ₾
  კუპონის განაკვეთი           10.250%
  აუქციონის თარიღი           16 მაისი, 2023
  ანგარიშსწორების თარიღი           18 მაისი, 2023
  დაფარვის თარიღი           23 აპრილი, 2030
  კუპონების გადახდის თარიღები
  23.10.25
  23.04.28
  23.10.23
  23.04.06
  23.10.28
  23.04.24
  23.10.26
  23.04.29
  23.10.24
  23.04.27
  23.10.29
  23.04.25
  23.10.27
  23.04.30
   
  ერთი კონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა           50 000 ₾
  ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა           50 000 ₾
  კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი           გამოცხადებული ემისიის 75 %
  კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი           გამოცხადებული ემისიის 75 %
  აუქციონის პლატფორმა           BLOOMBERG BAS
  მონაწილეები           კომერციული ბანკები
  აუქციონის მეთოდი           მრავალი ფასის მეთოდი
  აუქციონის წარდგენის დაწყება           11:45
  განაცხადების წარდგენის დასრულება           12:00
  კუპონის გადახდის პერიოდულობა           6 თვეში ერთხელ


  1. აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
  2. აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა.