სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოცხადებული აუქციონი

  შეტყობინება: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციის (დამატებითი ემისიის) აუქციონის ჩატარების შესახებ

  აუქციონის ნომერი           29
  ISIN           GETC31725061
  ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა           2619 დღე
  ფასიანი ქაღალდის აღწერა           7წ. სახაზინო ობლიგაცია
  ნომინალური ღირებულება           1 000 ₾
  გამოცხადებული ემისია           75 000 000 ₾
  მიმოქცევაში არსებული           350 066 000 ₾
  კუპონის განაკვეთი            8.375%
  აუქციონის თარიღი           21 მაისი, 2024 წ.
  ანგარიშსწორების თარიღი           23 მაისი, 2024 წ.
  დაფარვის თარიღი           25 ივლისი, 2031.
  კუპონების გადახდის თარიღები    25.07.24
  25.01.27
  25.07.29

  25.01.25
  25.07.27
  25.01.30


  25.07.25
  25.01.28
  25.07.30
  25.01.26
  25.07.28
  25.01.31


  25.07.26
  25.01.29
  25.07.31  ერთი კონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა           50 000 ₾
  ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა           50 000 ₾
  კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი           გამოცხადებული ემისიის 75 %
  კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი           გამოცხადებული ემისიის 75 %
  აუქციონის პლატფორმა           BLOOMBERG BAS
  მონაწილეები           კომერციული ბანკები
  აუქციონის მეთოდი           მრავალი ფასის მეთოდი
  აუქციონის წარდგენის დაწყება           11:45
  განაცხადების წარდგენის დასრულება           12:00
  კუპონის გადახდის პერიოდულობა           6 თვეში ერთხელ

   

  1.აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
  2. აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა.