სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოცხადებული აუქციონი

   

  შეტყობინება: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულების აუქციონის ჩატარების
  შესახებ

   

  აუქციონის ნომერი         27
  ISIN         GETD23105271
  ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა         182 დღე
  ფასიანი ქაღალდის აღწერა         6 თვიანი სახაზინო ვალდებულება
  ნომინალური ღირებულება         1 000 ₾
  გამოცხადებული ემისია         20 000 000 ₾
  მიმოქცევაში არსებული         0 ₾
  აუქციონის თარიღი         05 ივლისი, 2022
  ანგარიშსწორების თარიღი         07 ივლისი, 2022
  დაფარვის თარიღი         05 იანვარი, 2023
  ერთი კონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა         50 000 ₾
  ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა         50 000 ₾
  კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი         გამოცხადებული ემისიის 75 %
  კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი         გამოცხადებული ემისიის 75 %
  აუქციონის პლატფორმა         BLOOMBERG BAS
  მონაწილეები         კომერციული ბანკები
  აუქციონის მეთოდი         მრავალი ფასის მეთოდი
  აუქციონის წარდგენის დაწყება         11:30
  განაცხადების წარდგენის დასრულება         11:45
   

   

  1. აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
  2. აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა.

   

  შეტყობინება: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციის დამატებითი ემისიის აუქციონის
  ჩატარების შესახებ

   

  აუქციონის ნომერი         28
  ISIN         GETC24106022
  ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა         548 დღე
  ფასიანი ქაღალდის აღწერა         2წ. სახაზინო ობლიგაცია
  ნომინალური ღირებულება         1 000 ₾
  გამოცხადებული ემისია         80 000 000 ₾
  მიმოქცევაში არსებული         420 000 000 ₾
  კუპონის განაკვეთი          9.875%
  აუქციონის თარიღი         05 ივლისი, 2022
  ანგარიშსწორების თარიღი         07 ივლისი, 2022
  დაფარვის თარიღი         06 იანვარი, 2024
  კუპონების გადახდის თარიღები   06.07.22 06.01.23 06.07.23 06.01.24
  ერთი კონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა         50 000 ₾
  ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა         50 000 ₾
  კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი         გამოცხადებული ემისიის 75 %
  კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი         გამოცხადებული ემისიის 75 %
  აუქციონის პლატფორმა         BLOOMBERG BAS
  მონაწილეები         კომერციული ბანკები
  აუქციონის მეთოდი         მრავალი ფასის მეთოდი
  აუქციონის წარდგენის დაწყება         11:45
  განაცხადების წარდგენის დასრულება         12:00
  კუპონის გადახდის პერიოდულობა         6 თვეში ერთხელ
   

   

  1. აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
  2. აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა.