სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოცხადებული აუქციონი

   

  შეტყობინება: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულების აუქციონის ჩატარების შესახებ

   

  აუქციონის ნომერი         32
  ISIN         GETD22915324
  ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა         364 დღე
  ფასიანი ქაღალდის აღწერა         1წ. სახაზინო ვალდებულება
  ნომინალური ღირებულება         1000 ₾
  გამოცხადებული ემისია         15 000 000 ₾
  მიმოქცევაში არსებული          0 ₾
  აუქციონის თარიღი         14 სექტემბერი, 2021
  ანგარიშსწორების თარიღი         16 სექტემბერი, 2021
  დაფარვის თარიღი         15 სექტემბერი, 2022
  ერთი კონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა         50 000 ₾
  ერთი არაკონკურენტული განაცხადის მაქს. მოცულობა         50 000 ₾
  კომერციული ბანკის საკუთარი განაცხადის მაქსიმუმი         გამოცხადებული ემისიის 75 %
  კომერციული ბანკის ერთი კლიენტის განაცხადის მაქსიმუმი         გამოცხადებული ემისიის 75 %
  აუქციონის პლატფორმა         BLOOMBERG BAS
  აუქციონის მეთოდი         მრავალი ფასის მეთოდი
  მონაწილეები         კომერციული ბანკები
  აუქციონის მეთოდი         მრავალი ფასის მეთოდი
  აუქციონის წარდგენის დაწყება         11:45
  განაცხადების წარდგენის დასრულება         12:00
   
  1. აუქციონში მონაწილეობის მსურველები გაცნობილი უნდა იყვნენ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვალდებულების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულებას" და აღიარებდნენ მის სავალდებულო შესრულებას.
  2. აუქციონის შედეგები გამოქვეყნდება ეროვნული ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდებზე არაუგვიანეს აუქციონის დღის 18:00 საათისა.