სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის კალკულატორი
  სესხის თანხა
  მიუთითეთ საშეღავათო პერიოდი თვეებში ანუ ვადა, რომლის განმავლობაშიც არ მოგეთხოვებათ სესხზე შენატანების განხორციელება. თუ საშეღავათო პერიოდი არ არსებობს, მიუთითეთ 0
  საშეღავათო პერიოდი (თვე)
  თვე
  სესხის ვალუტა
  აირჩიე
  სულ სესხის ვადა (თვე)
  თვე
  მიუთითეთ სესხის ვადა (თვეებში), რაც დარჩა საშეღავათო პერიოდის შემდეგ
  სესხის ვადა საშეღავათო პერიოდის შემდეგ (თვე)
  თვე
  წლიური საპროცენტო განაკვეთი
  %
  გაცემის თარიღი
  გაცემის თარიღი
  მიუთითეთ გრაფიკით გათვალისწინებული გადახდის თარიღი
  გადახდის რიცხვი
  გადახდის პერიოდულობა გულისხმობს რა სიხშირით/პერიოდულობით შეგაქვთ გადასახდელი თანხა
  გადახდების პერიოდულობა
  აირჩიე
  მიუთითეთ სესხის გაცემის თარიღში გასაწევი ხარჯების ჯამური მოცულობა სესხის ვალუტაში
  გაცემის თარიღში გასაწევი ფინანსური ხარჯების ჯამი
  მიუთითეთ ხარჯების მოცულობა სესხის ვალუტაში, რომლის გადახდაც უწევს მსესხებელს გადახდის გრაფიკის თარიღებში სესხის ძირის და პროცენტის გარდა, მაგალითად საკომისიოები და სხვა
  პერიოდული ფინანსური ხარჯები სესხის ვალუტაში
  მიუთითეთ ხარჯები, რომელთა დაანგარიშება ხდება ნარჩენი თანხიდან წლიური %-ის პრინციპით (მაგალითად, დაზღვევის ხარჯი ნარჩენი ძირითადი თანხის 0.5% და ა. შ.)
  პერიოდული ფინანსური ხარჯები, წლიური % ნარჩენი ძირიდან
  %