ცენტრალური დეპოზიტარის ფინანსური ანგარიშები
  წლების გადამრთველი
  ცენტრალური დეპოზიტარი
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017