როგორ შევარჩიოთ პროდუქტი > დეპოზიტი > შემნახველი/მოთხოვნამდე დეპოზიტი

შემნახველი/მოთხოვნამდე დეპოზიტი

შემნახველი/მოთხოვნამდე დეპოზიტი არის უვადო სახის დეპოზიტი, რომელსაც ერიცხება გარკვეული საპროცენტო სარგებელი. შემნახველ დეპოზიტზე ოპერაციების წარმოების პერიოდულობა შეუზღუდავია. ჩვეულებრივ, შემნახველ დეპოზიტებზე საპროცენტო სარგებელი ნაკლებია სხვა ტიპის დეპოზიტებთან შედარებით.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2021 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service