როგორ შევარჩიოთ პროდუქტი > როგორ შევარჩიოთ პროდუქტი


საბანკო პროდუქტით სარგებლობისას ყურადღებით და დაკვირვებით წაიკითხეთ ხელშეკრულება, რადგან ის წარმოადგენს თქვენსა და ბანკს შორის  შეთანხმების იურიდიულ საფუძველს. ხელშეკრულება განსაზღვრავს თქვენი და თქვენი მომსახურე ბანკის უფლება-მოვალეობებს.

ხელშეკრულების თავსართში განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ:
 • პროდუქტის ვადას - ხელშეკრულების გაფორმებისა და ამოწურვის თარიღებს;
 • ბანკის მიერ დადგენილ რა საკომისიოებს იხდით დამატებით (მაგალითად, ანგარიშის მომსახურების, თანხის გატანის, გადარიცხვის და ა.შ.) და რამდენად ცვლიან ისინი ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს;
 • სესხით სარგებლობისას, გადახდის გრაფიკს და მისი დარღვევის შემთხვევაში, ბანკის მიერ დაკისრებულ პირგასამტეხლოებს;
 • რა საპროცენტო განაკვეთი დაგერიცხებათ ან რა დამატებით საკომისიოს გადაიხდით თუ  სადეპოზიტო/სასესხო ხელშეკრულების ვადაზე ადრე დაასრულებთ.
 • ხელშეკრულების რომელი პირობის ცალმხრივად ცვლილების უფლება აქვს ბანკს და მსგავს შემთხვევაში, რა გზით მოხდება თქვენი ინფორმირება.
 • ემთხვევა თუ არა თავსართში/ხელშეკრულებაში მითითებული საპროცენტო განაკვეთი ბანკის თანამშრომლის და/ან ბანკის სხვა წყაროდან მიღებულ ინფორმაციას;

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2021 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service